Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR

VARUJE

před podvodnými emaily

Plakát Ministerstva práce a sociálních věcí varující před podvodnými emaily a SMS

plakát ve formátu PDF (575.45 kB)

Anketa

Jak často používat internet?

Celkem hlasů:
6176
Hlasování začalo:
12. 1. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Již jste hlasoval(a).

Darmoděj z.ú.

Terénní program

nabídka pomoci:

s dluhy, 
s doprovodem k lékaři či na úřad,
s bydlením,
s hledáním práce, 
s nezvládáním závislosti, nebo
 necítíte-li se psychicky dobře.
 

Plakát

WEB: Terénní program: Terénní program (darmodej.cz)

EMAIL: teren@darmodej.cz

TELEFON: 775 236 593,
                   774 706 863,
                   774 742 302,
                   774 742 301,
                    730 150 622, 
                    774 742 443, 
                  774 439 041
Stačí prozvonit a zavoláme zpátky!

Další zdroje

logo

logo

logo

Logo MV ČR

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Knihovní řád

knihovní řád

Obecní knihovny v Supíkovicích

 

           V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Supíkovicích, schválenou Zastupitelstvem obce,

usnesením bod 2 a 3 ze dne 19. září 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

 

I. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 1 

Registrace uživatele

 

1)   Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele (děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce).

 

2)   Uživatel je registrován po dobu běžného kalendářního roku. Registraci je nutno každoročně obnovovat.

 

3)   Poplatek za zaregistrování uživatele je uveden v přiloženém Ceníku knihovny.

 

Čl. 2 

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

1)   Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit                    stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

 

2)   Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven právapoužívat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů

 

3)   Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo  ústně    knihovníkovi.

 

ČL. 3 

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

1)   Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2)   Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a                      nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

 

3)   Uživateli může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat                   zpřístupněných v Internetu.

 

4)   Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které byjakýmkoliv způsobem mohly  mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 

5)   Získané informace a  data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. není povoleno je  jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 

6)   Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb.- autorský zákon).

 

II. Výpůjční řád

 

Čl. 4 

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

1)   Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu,           z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo                   prostřednictvím výměnných souborů.

 

2)   Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ,                      vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

Čl. 5 

Postupy při půjčování

 

1)   Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

             

Čl. 6 

Výpůjční lhůty

 

1)   Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Uživatel může požádat

      o prodloužení výpůjční lhůty knih, vždy však před jejím uplynutím. Pokud knihy nežádá     další čtenář, knihovna mu vyhoví - nejvýše však dvakrát. Výpůjční lhůtu časopisů nelze   prodlužovat.

 

2)   Při nedodržení výpůjční lhůty je knihovna povinna vymáhat nevrácené materiály                prostřednictvím upomínek.

 

 

Čl. 7 

Vrácení vypůjčeného dokumentu

 

1)   Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrát dokumentu.

 

2)   Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 8 

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

1)   Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

 

2)   Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno nejvýše XY dokumentů.

 

3)   Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

 

 

4)   Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.            Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

 

5)   Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.

 

6)   Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

 

7)   Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 9 

Ztráty a náhrady

 

1) Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

 

2) O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném   vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

 

4)   Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo     pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

5)   Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně                     platných předpisů.

 

III. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 10 

Poplatky za přestupky proti Knihovního řádu

 

1)   Poplatek z prodlení - nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty, je-li knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

 

2) Vymáhání nevrácených výpůjček:

      a) Při nedodržení výpůjční lhůty je knihovna povinna vymáhat nevrácené materiály prostřednictvím upomínek (poplatek viz. Ceník)

 

3) Ztráta průkazu uživatele:

      a)   za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

 

 

 

IV. Závěrečná ustanovení

 

1)   Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

 

2)   Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy

 

3)   Ruší se Knihovní řád ze dne 1. ledna 1996

 

4)   Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou

 

V. Přílohy Knihovního řádu

 

1)   Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Supíkovicích.

 

 

 

V Supíkovicích dne 19. 09. 2002

 

 

 

 

                                                                                        ____Pudilová Lucie___________________

                                                                                            vedoucí obecní knihovny

 

 

 

Příloha č.1

 

 

Ceník

placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Supíkovicích

 

 

1) Registrace:

 

Druh poplatku

Pololetní

(v Kč)

Roční

(v Kč)

Dospělí

30,--

60,--

Děti, studenti, učni, důchodci

20,--

40,--

Služby  časově omezené na jeden měsíc

20,--

20,--

 

 

  2) Další služby

 

Internet ...........................................

 

Počítačové hry ...............................

 

Ostatní hry .....................................

 

3) Ostatní poplatky

 

Manipulační poplatky (půjčování z jiných knihoven,...)

 

Ztráta průkazu uživatele .........................

 

Poplatek z prodlení ......................................

 

Poplatek za vymáhání nevrácených výpůjček

 

                1. upomínka Kč 10,--

                2. upomínka Kč 15,--

                3. upomínka Kč 20,--

   

 

Dodatek č. 1

ke Knihovnímu řádu Obecní knihovny Supíkovice

 

Zastupitelstvo obce Supíkovice schválilo dne 26. 02. 2003 

 

1.    Doplnění platného Knihovního řádu Obecní knihovny Supíkovice.

 

Článek 1 

bod 4)

 

Uživatel počítačových her je povinen se zaregistrovat

 

Článek 3 

bod 7)

 

Uživatel počítačových her je povinen umožnit jinému uživateli PC využití internetu.

 

 

2.    Zvýšení a doplnění poplatků za služby poskytované obecní knihovnou.

 

a) Bod 1) Registrace

 

Druh poplatku

Pololetní

(v Kč)

Roční

(v Kč)

Dospělí

30,-

60,-

Děti, studenti, učni, důchodci

20,-

40,-

Uživatelé počítačových her

40,-

80,-

Služby časově omezené na jeden měsíc

20,-

20,-

 

 

b) Bod 2)  Internet

 • instalování programu, který umožňuje sledovat cenu a čas strávený na internetu.
 • konečnou částku zaokrouhlovat na celé koruny (matematicky) na základě budoucího rušení haléřů.

 

ISDN2 STANDARD

Připojení (v Kč)

Další minuty (v Kč)

Ceny

10,00

0,79

 

c) Bod 3) Ostatní poplatky

 

 1. Ztráta průkazu uživatele ……. 10,--
 2. Poplatek z prodlení ……………..  0,--
 3. Poplatek za vymáhání nevrácených výpůjček:
  1. Upomínka …. 22,--
  2. Upomínka …. 22,--
  3. Upomínka …. 22,--